دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت     دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور