یواش یواش دارم کارمو سروسامون میدم که برگردم شهر محل تحصیل ناراحت یه کم دلتنگ میشم....فک کنم تا تیرماه نشه برگشت خونه ... صبرم زیاد شده دیگه عادت کردم به زندگی خوابگاهی.لبخند