ای خدای مهربونم کمکم کن که حکمتت رو و تقدیر و سرنوشت رو با حسابهای سرانگشتی خودم و دو دو تا چهار تای دنیایی خودم بررسی نکنم و گاهی گله و شکایت از قلبم نگذره...مسلما هیچ چیز از نگاه مهربونت پنهان نمی مونه...به من کمک کن...خداجونم به کمکت نیاز دارم ... خدای مهربونم راه رو هموار کن ... راه رو واسه پیشرفت همه هموار کن واسه منم هموار کن ...من از هیچ تلاشی دریغ نمیکنم اما به کمکت خیلی نیاز دارم ... تنهایی از عهده کارهام برنمیام نیاز دارم که تو همش کنارم باشی و من سرپاتقصیر از نگاه مهربونت محروم نمونم...

یا ارحم الراحمین کمکم کن که همیشه شاکر باشم لبخند