دلم لک زده واسه یه لبخنده از ته دل

حتی امشب ناراحت