فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند. 

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد.

وقتی که چشم گشودم امروز گذشته بود.