فراموش کن چیزی را که نمی توانی به دست آوری،

و به دست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی.

                                                                                              شکسپیر