دلتنگی

یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پُر نمی شودناراحت