از 2:00 بامداد هم گذشت... برم یه راهی پیدا کنم خودمو بخوابونمنیشخند