سخت مشغول کارهای علمی و درس خوندن...

امتحانات از شنبه آینده شروع میشه و تا دهه اول بهمن ادامه داره...

التماس دعا.