این روزها کشیدن دندون عقل...کلی درد کشیدن...گریه 

دیگه این ترم فک کنم دندون پزشکی، کلاسهای ورزشی دانشگاه و تقویت زبان از برنامه هام باشهلبخندخدا بخیر بگذرونه مشروط نشم...

امروز برم خیاطی پالتویی که دوختم رو بیارم و بلیط بخرم برای برگشتن به دانشگاه و غربت... پایان تعطیلات داره شمارش معکوسش شروع میشه.ناراحتلبخند