Listen and silent

Listen and silent are two words with The same alphabets

And are very important for friendship

.Because only a real friend can listen to  you when you are sile

/ 2 نظر / 17 بازدید
بهنام

مطمئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند .به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جایی از دنیا باشد قلب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می دهد .[گل]

leila2

کم سرمایه ای نیست؛ داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند! ولی .... از آن بهتر داشتن آدمهاییست، که وقتی حالت را میپرسند؛ بتوانی بگویی: خوب نیستم...!!